Naš cíl: Používání ekologicky šetrných výrobků standardem

Přidružené členství

PREAMBULE

 • Cendec podporuje rozvoj pravdivého a transparentního informování o environmentálních aspektech v podnikání.
 • Členstvím v Cendec dostanete možnost zaměřit své aktivity týkající se společenské odpovědnosti v podnikání (CSR) v oblasti životního prostředí smysluplně, strategicky a přínosně pro firmu a společnost.
 • Cendec sdružuje přední české odborníky na metodu posuzování životního cyklu – LCA.

Výhody přidruženého členství Centra environmentálních prohlášení jsou především

 1. Zviditelnění organizace a možnost networkingu
  • Zviditelnění organizace (firmy/společnosti) na akcích pořádaných Cendec a na webových stránkách Cendec.
  • Přidružený člen Cendec se stává členem Fóra Cendec – skupiny organizací (společností/firem) se zájmem o získávání pravdivých, transparentních a objektivních informací o environmentálních aspektech svého podnikání v souladu s normami řady ISO 140 00.
  • Fórum Cendec poskytuje platformu pro navázání kontaktů se subdodavateli a obchodními partnery se zájmem o společné (z pohledu životního cyklu produktů) snižování environmentálních dopadů.
  • Kontakt na marketingové a PR specialisty zaměřené na pravdivá a nezavádějící environmentální prohlášení.
  • Kontakt na experty na hodnocení environmentálních dopadů podnikání zohledňující skutečné přínosy a důsledky opatření
 2. Aktuální informace a poradenství o LCA a environmentálním značení
  • Získávat přednostní přístup k novým trendům v oblasti relevantních environmentálních prohlášení norem řady ISO 140 00
  • Přístup k aktuálním informacím týkajícím se Environmentálního prohlášení o produktu – EPD (ekoznačení typu III dle ČSN ISO 14025).
  • Zvýhodněné členské ceny registračních poplatků do mezinárodního EPD systému.
  • Možnost podílet se na vývoji pravidel produktových kategorií (product category rules/PCR) a ovlivňovat jejich obsah.
  • Přednostní přístup k informacím týkajícím se nových trendů v posuzování životního cyklu (Life cycle assessment/LCA).
  • Kontakt s odborníky majícími zkušenost se zaváděním environmentálních značení řady ISO 14000 a zavádění EMS.
 3. Zvýhodněné účastnické poplatky na akcích pořádaných Cendec
  • Zvýhodněné vložné na výroční konferenci Cendec.
  • Zvýhodněné vložné na školeních zaměřených na problematiku LCA a EPD.
  • Zvýhodněné poplatky na ostatních akcích Cendec.

Podmínky přijetí právnických osob za přidruženého člena Centra environmentálních prohlášení

 1. Podání přihlášky přidruženého člena

  Přihláška k přidruženému členství Cendec je dostupná na internetových stránkách www.cendec.cz nebo na vyžádání na vlad.koci@vscht.cz. Přihláška může být zaslána v elektronické podobě.

 2. Uhrazení ročních poplatků přidruženého člena

  Přidružený člen Cendec platí následující roční poplatky:

  • členský příspěvek ve výši 2 000 Kč – splatný před podáním přihlášky přidruženého člena na účet číslo 2000296058 / 2010 .
  • úplatu za služby sekretariátu Cendec ve výši 8 000 Kč – splatnou na základě faktury vystavené sekretariátem Cendec po obdržení přihlášky přidruženého člena.
 3. Oznámení o přijetí

  O přijetí za přidruženého člena bude zájemce vyrozuměn sekretariátem společnosti dopisem a obdrží členský certifikát.

V Praze dne 13.9.2012
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. předseda rady Centra environmentálních prohlášení

certifikat_aktual_vpisovaci.pdf